Хил гаалийн хуудас бөглөх заавар (Токио)

Хил гаалийн хуудас бөглөх заавар (Токио)

Гарах хуудас ( зүүн)
 1  Family name / Овог (пасспортны дагуу)

 2  Given name / Нэр (пасспортны дагуу)

 3  Nationality / Иргэншил

 4  Date of birth / Төрсөн он сар өдөр ( өдөр/сар/он)

 5  Flight No./Vessel  / Нислэгийн дугаар

 6  Signature / Гарын үсэг

 

Орох хуудас (баруун)

 1  Family name / Овог (пасспортны дагуу)

 2  Given Name / Нэр (пасспортны дагуу)

 3  Nationality / Иргэншил

 4  Date of Birth / Төрсөн он сар өдөр ( өдөр/сар/он)

 5  Хүйс

 6  Country Name / City Name / Монгол дахь хаяг

 7  Occupation / Эрхэлдэг ажил

 8  Passport number / Пасспортны дугаар

 9  Last Flight No./Vessel  /  Японд буусан нислэгийн дугаар

10 Purpose of visit / Японд ирж буй зорилго

 (Tourism- ◽аялал Business-◽бизнес Visiting Relatives-◽төрөл садан дээрээ ирэх Transit- ◽дамжин өнгөрөх Others -◽бусад )

11 Intended Length of stay in Japan / Японд байрлах хугацаа ( ...жил/...сар/...өдөр)

12 Intended Address in Japan/ TEL / Японд байрлах хаяг, утасны дугаар


Ар тал

13 Have you ever been deported from Japan, have you ever been departed from Japan under a departure order, or have you ever been denied entry to Japan?

Өмнө нь визаа хэтрүүлээд баригдаж буцаж, өөрөө буцаж, хил дээрээс буцаагдаж байсан уу?

◽тийм ◽үгүй

14 Have you ever been found guilty in criminal case in Japan or in another country?

Та Япон болон бусад оронд хэрэг үйлдэж, хэрэгтэн болж байсан уу?

◽тийм ◽үгүй

15 Do you presently have in your possession narcotics, marijuana, opium, stimulants, or other drugs, swords, explosives or other such items?

Та одоо хар тамхи, өвс, хуулиар хориглогдсон зүйл хэрэглэдэг үү, буу болон сэлэм, галт зэвсэгтэй явж байна уу?

◽тийм ◽үгүй

16 How much money in cash do you presently have in your possession?

Та одоо биедээ бэлэн мөнгө хэдийг авч явж байна вэ?

17 Signature / Гарын үсэг

;